Voorwaarden, verklaringen en bedingen van toepassing.
Door deze website te bezoeken gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden, verklaringen en bedingen.Copyrights

De bezoeker van deze website mag de informatie op het scherm bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Hoewel de grootste zorg werd besteed aan de inhoud, kunnen auteurs en uitgever niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van de informatie, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien. De informatie op deze site kan op elk ogenblik zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

Tenzij anders vermeld, berust het auteursrecht van alle teksten op deze site bij Jomar BVBA. Niets van deze website mag worden gereproduceerd, opgeslagen in éénder welke gegevensdrager of openbaar gemaakt, op welke wijze en in welke vorm ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en de auteurs.

In het algemeen wordt de inhoud en vormgeving van deze website beheerst door de nationale en internationale rechtsbescherming inzake intellectuele en auteursrechten. Derhalve mag onder meer de originaliteit en het onderscheidend vermogen van zowel de vorm als de inhoud van deze website op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk aangetast worden door intrusie, reproductie, namaak of aftapping. Elke aantasting van deze rechten geeft van rechtswege reeds aanleiding tot minstens een dwangsom van 5.000,- EUR per dag zolang de aantasting duurt, hetzij geheel hetzij ten dele, en dit onverminderd het recht bijkomend schadevergoeding te vorderen.

Privacybeleid

Dit is de www.bwcentrum.be website

Ons postadres is Elzeelsesteenweg 526, 9600 Ronse
Ons ondernemingsnummer: Jomar BVBA, BE0467 114 386

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw e-mailadres (indien u die invult op het contactformulier).

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

    * uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
    * uw e-mailadres als u boodschappen of vragen plaatst op deze website

Deze informatie dient uitsluitend voor de goede werking van de www.bwcentrum.be website en wordt daarna verwijderd.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Hiermee werd door ons uitsluitend een middelenverbintenis aangegaan: indien alsnog iemand zich de toegang kan verschaffen tot deze data, kunnen wij niet geacht worden hiervoor verantwoordelijk te zijn.

Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid ?

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren

    * per email: info[at]bwcentrum.be
    * per telefoon: 055 21 00 00
    * per brief: Elzeelsesteenweg 526, 9600 Ronse

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
Wij kunnen de e-mailadressen van onze klanten doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.
Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen die informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal u door ons bedrijf alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Disclaimer

Ons bedrijf kan op geen enkel ogenblik en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, nevenschade of gevolgschade, of om het even welke andere schade die zou in verband kunnen gebracht worden met het bestaan en/of de inhoud van deze website, zelfs bij zware fout, en ongeacht de vraag of de aansprakelijkheid van contractuele of quasi-delictuele aard zou kunnen zijn.

Linkage

Het is u enkel toegelaten aan 'surface linking' te doen. Deep linking en inlining is u uitdrukkelijk verboden. Voor elke benadering van onze website met het oog op linkage is steeds voorafgaandelijk de uitdrukkelijke goedkeuring nodig van ons bedrijf. De weigering van goedkeuring dient geenszins gemotiveerd te worden. Voor iedere link die niet werd toegelaten behoudt ons bedrijf zich het recht voor een dwangsom van 2.500,- EUR te vorderen voor elke kalenderdag dat de link gehandhaafd blijft nà eenvoudige sommatie tot verwijdering.

Intranet

Teneinde toegang te bekomen tot bepaalde besloten onderdelen van de website is ofwel een code of een sleutel nodig, of dient de gebruiker zélf zijn persoonsgegevens mee te delen.
Indien ingevolge een wettelijke, reglementaire of decretale verordening, of een beslissing daartoe genomen door ons bedrijf, bepaalde delen van deze website voorbehouden zijn aan welbepaalde personen of professionele doelgroepen, dan wordt de mededeling door u van uw persoons- en professionele gegevens beschouwd als een verklaring op eer. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens steeds op hun authenticiteit te controleren, en onmiddellijk en zonder voorafgaande sommatie u elke verdere toegang tot dit besloten deel te ontzeggen, mocht blijken dat u niet of slechts gedeeltelijk beantwoordt aan de opgelegde gebruikersdefinitie. Daartegen staat geen enkel verhaal open, en het geeft nooit recht op enige vorm van schadevergoeding.

V.U.

Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van excerpts en resumees, waarvan de bronvermelding is opgenomen of waarbij minstens een verwijzing is opgenomen naar de site waar het inhoudelijke gegeven werd gevonden.